Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre internetový obchod „Náramky“.

 
Článok 1 Vymedzenie pojmov    

  1. Náramky je obchodný názov spoločnosti Bracelets, ktorej cieľom je ponúkať rôzne Produkty (online), ako aj s tým spojenú montáž týchto Produktov.
  2. „Súkromný zákazník“ v týchto Všeobecných podmienkach znamená: fyzická osoba, ktorá využíva Služby náramkov dáva príkaz na poskytovanie Služieb podľa odseku 6.
  3. V týchto Všeobecných obchodných podmienkach sa „obchodným zákazníkom“ rozumie: fyzická osoba alebo právnická osoba alebo združenie právnických osôb alebo konajúce v mene tohto sprostredkovateľa alebo zástupcu, ktorý používa služby náramkov a dáva im pokyny na poskytovanie služieb, ako je uvedené v odsek 6.
  4. V týchto všeobecných obchodných podmienkach sa „zákazníkom“ rozumie: fyzická a právnická osoba alebo spoločenstvo právnických osôb a/alebo fyzických osôb alebo konajúce v mene tohto sprostredkovateľa alebo zástupcu, ktorý využíva služby náramkov a dáva im pokyn, aby poskytovať Služby uvedené v odseku 6.
  5. V týchto Všeobecných podmienkach sa „zmluvou“ rozumie: právny vzťah medzi Bracelets a zákazníkom v najširšom zmysle.  
  6. „Služby“ v týchto všeobecných obchodných podmienkach znamenajú: všetky produkty dodané zákazníkovi spoločnosťou Armbanden a/alebo ňou zapojené tretie strany, vrátane nákupu a predaja produktov, ako aj všetky ostatné práce, ktoré spoločnosť Armbanden vykonala pre zákazníka, bez ohľadu na povahu, vykonávané v rámci úlohy, vrátane práce, ktorá sa nevykonáva na výslovnú žiadosť zákazníka.  
  7. V týchto Všeobecných podmienkach pojem „webová stránka“ znamená: webovú stránku www.armbanden.nla všetky webové stránky, ktoré prevádzkuje armbanden.nl a na ktorých ponúka Produkty, vrátane tohto webového obchodu/webovej stránky.

Článok 2 Platnosť Všeobecných obchodných podmienok  

  1. Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky zmluvy uzatvorené medzi zákazníkom a Armbanden, v ktorých Armbanden ponúka Služby. 
  2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú aj na všetky webové stránky, domény, značky a platformy, ktoré Armbanden prevádzkuje.
  3. Odchýlky od Všeobecných obchodných podmienok sú platné len vtedy, ak sú výslovne písomne ​​dohodnuté so spoločnosťou Bracelets.  
  4. Platnosť nákupných alebo iných podmienok Zákazníka sa výslovne odmieta, pokiaľ nie je výslovne písomne ​​dohodnuté inak.  
  5. Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú aj na dodatočné alebo zmenené objednávky objednávateľa.  
    

Článok 3 Dohoda  

  1. Všetky ponuky na Webovej stránke sú nezáväzné, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.  
  2. Zákazník môže kontakt kontaktujte spoločnosť Bracelets prostredníctvom webovej stránky, e-mailom alebo telefonicky pre ktorúkoľvek z ponúkaných služieb.  
  3. Zákazník môže zadávať objednávky na webovej stránke (stránkach). Zmluva je následne uzatvorená zadaním objednávky. 
  4. Ak Bracelets zašle Zákazníkovi potvrdenie, je toto rozhodujúce pre obsah a vysvetlenie Zmluvy, s výnimkou zjavných chýb v písaní. Náramky nie je možné držať pri svojej ponuke, ak zákazník môže primerane pochopiť, že ponuka alebo jej časť obsahuje zjavnú chybu alebo chybu.  

Článok 4 Vykonanie zmluvy  

  1. Armbanden sa bude snažiť poskytovať Služby podľa svojho najlepšieho vedomia a schopností av súlade s požiadavkami dobrého spracovania, ako aj čo najviac v súlade s písomnými dohodami.   
  2. Armbanden má právo, aby určité činnosti, vrátane napríklad odosielania Produktov a inštalácie Produktov a/alebo zariadení, vykonávali tretie strany.  
  3. Pri zapájaní tretích strán bude Bracelets venovať náležitú starostlivosť a konzultovať so Zákazníkom výber týchto tretích strán, pokiaľ je to primerane možné a obvyklé vo vzťahu so Zákazníkom. Náklady na zapojenie týchto tretích strán bude znášať zákazník a spoločnosť Armbanden ich prenesie na zákazníka.    
  4. Zákazník zabezpečí, aby všetky údaje, o ktorých Bracelets označí, že sú potrebné alebo o ktorých by mal Zákazník rozumne chápať, že sú potrebné na plnenie Zmluvy, boli poskytnuté Bracelets včas. Ak informácie potrebné na realizáciu Zmluvy neboli spoločnosti Bracelets poskytnuté včas, spoločnosť Bracelets má právo pozastaviť realizáciu Zmluvy a/alebo účtovať Zákazníkovi dodatočné náklady vyplývajúce z omeškania v súlade s vtedajším obvyklé sadzby. vziať.  
  5. Zákazník zabezpečuje, že Armbanden môže vykonávať svoje služby včas a správne. Ak objednávateľ nedodrží svoje dohody v tejto súvislosti, je povinný nahradiť škodu, ktorá mu tým vznikla. 
  6. Ak bola dohodnutá alebo špecifikovaná lehota na poskytovanie Služieb, nikdy nejde o striktnú lehotu. Ak dôjde k prekročeniu lehoty, zákazník musí dať Bracelets písomné upozornenie na neplnenie. Náramkom musí byť ponúknutá primeraná lehota na implementáciu dohody.  
    

Článok 5 Zmena a doplnenie dohody  

  1. Ak sa v priebehu plnenia Zmluvy ukáže, že je potrebné ju pre riadne plnenie zmeniť alebo doplniť, potom Bracelets a Zákazník pristúpia k úprave Zmluvy v dostatočnom predstihu a po vzájomnej konzultácii.  
  2. Ak dôjde k zmene Zmluvy vrátane dodatku, ide o dodatočné postúpenie. Pre toto dodatočné pridelenie bude vopred uzatvorená samostatná platobná dohoda. Bez dodatočnej cenovej ponuky platia pôvodné zmluvné podmienky, pričom dodatočné služby sa platia podľa dohodnutej sadzby.  
  3. Neuskutočnenie alebo okamžité vykonanie zmenenej Zmluvy nepredstavuje porušenie zmluvy zo strany Bracelets a nie je dôvodom na to, aby Zákazník Zmluvu zrušil alebo zrušil.  
  4. Zmeny pôvodne uzatvorenej Zmluvy medzi Bracelets a Zákazníkom sú platné až od momentu, keď tieto zmeny budú akceptované oboma zmluvnými stranami prostredníctvom dodatočnej alebo zmenenej Zmluvy. Táto zmena bude vykonaná písomne.  

 
Článok 6 Pozastavenie, zrušenie a predčasné ukončenie dohody  

  1. Armbanden je oprávnená pozastaviť plnenie záväzkov alebo zrušiť Zmluvu, ak Zákazník neplní záväzky vyplývajúce zo Zmluvy, alebo tak neurobí úplne alebo včas, alebo ak má Armbanden dôvodné obavy, že Zákazník zlyhať v týchto povinnostiach.  
  2. Okrem toho je Armbanden oprávnená zrušiť Zmluvu, ak nastanú okolnosti takého charakteru, že splnenie Zmluvy nie je možné alebo nemožno primerane požadovať nezmenené zachovanie Zmluvy. 
  3. Ak Zákazník neplní svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy a toto nesplnenie oprávňuje k zrušeniu, Armbanden je oprávnený Zmluvu okamžite a s okamžitou platnosťou zrušiť bez akejkoľvek povinnosti z jej strany zaplatiť akúkoľvek náhradu alebo náhradu, pričom Zákazník, za omeškanie, ale vyžaduje sa kompenzácia alebo kompenzácia.  

 

Článok 7 Zrušenie  

  1. Zrušenie musí byť vykonané písomne ​​a výslovne potvrdené spoločnosťou Armbanden. 
  2. Po spracovaní produktu už zrušenie nie je možné.
  3. V prípade úplného alebo čiastočného zrušenia budú účtované všetky v tom čase vzniknuté náklady vyplývajúce zo Zmluvy.  
 1.  

Článok 8 Náklady, odmena a platby  

  1. Všetky sumy uvedené v cenovej ponuke sú v eurách vrátane DPH, pokiaľ nie je uvedené inak.  
  2. Čiastky v internetovom obchode sú vrátane DPH a bez nákladov na dopravu, pokiaľ nie je uvedené inak. 
  3. Náklady na dopravu za objednávku budú vypočítané pri dokončení procesu platby. Náklady na dopravu znáša Zákazník. 
  4. Ak je objednávka v určitej minimálnej sume, Bracelets nebude účtovať náklady na dopravu. Výška tejto sumy, pri ktorej sa neúčtujú žiadne náklady na dopravu, závisí od webovej lokality, na ktorej bol Produkt objednaný, typu Produktu a/alebo Služby. 
  5. Armbanden má právo opraviť zjavne nesprávne údaje v cenovej ponuke.  
  6. Spoločnosť Armbanden je oprávnená požadovať pri online predaji tovaru minimálne 100% zálohovú platbu. 
  7. Platbu je možné uskutočniť prostredníctvom:
   1. iDeal
   2. vízum
   3. Okamžite
   4. Kontakt na banku
   5. platiť Apple
   6. Potom spôsob platby cez Klarna
  8. Zákazník je povinný bezodkladne informovať Bracelets o akýchkoľvek nepresnostiach v uvedených alebo poskytnutých platobných údajoch.  
  9. Zákazníkovi nie je možné platiť na splátky.
  10. Ak Zákazník nezaplatí faktúru včas, bude Zákazník zo zákona v omeškaní bez toho, aby bolo potrebné ďalšie oznámenie o omeškaní. Zákazník potom dlhuje zákonný úrok. Úrok z dlžnej a splatnej čiastky bude počítaný od momentu omeškania Zákazníka až do momentu zaplatenia celej dlžnej čiastky.  
  11. Ak sa spoločnosť Bracelets rozhodne vymáhať pohľadávku z dôvodu nezaplatenia jednej alebo viacerých neuhradených faktúr právnou cestou, zákazník je povinný okrem dlžnej sumy istiny a úrokov uvedených v článku 9.11 uhradiť aj všetky súdne a mimosúdne rozumne vynaložené náklady.. Náhrada vzniknutých súdnych a mimosúdnych nákladov bude určená v súlade s vtedy platnou vyhláškou, ktorá sa týka náhrady nákladov mimosúdneho vymáhania.  

Článok 9 Preprava a doručenie 

  1. Pokiaľ nie je písomne ​​dohodnuté inak, prepravu a balenie vykoná Armbanden sám alebo prepravca z jedného zo skladov v rámci Európy.
  2. Ak dôjde k strate alebo prijatiu objednávky poškodenej, zákazník musí kontaktovať Bracelets e-mailom info@náramky.nl, a pri spoločnej konzultácii sa hľadá vhodné riešenie.
  3. Dopravca je zodpovedný od okamihu, keď armbanden.nl odovzdal produkt prepravcovi. Produkt je na riziko zákazníka od okamihu, keď zákazník produkt dostane.
  4. Dodacia lehota náramkov závisí od objednávky. 
  5. Ak sa doručenie uskutočňuje prostredníctvom dropshippingu, dodacie lehoty sú orientačné a čiastočne závisia od kuriérskych služieb. 
  6. Ak sú Produkty Zákazníkovi k dispozícii po uplynutí dodacej lehoty, ale nie sú ním prevzaté, Služby budú uložené k jeho dispozícii na jeho riziko a náklady, bez ohľadu na dôvod neprevzatia.  

 

Článok 10 Vrátenie a vrátenie peňazí

  1. Ak objednávku zadal súkromný zákazník, produkty môžu byť vrátené na vlastné náklady do štrnástich (14) dní od prijatia bez udania dôvodu. Celá suma zaplatená súkromným zákazníkom vrátane nákladov na dopravu (ak boli náklady na dopravu zaplatené spolu s objednávkou) bude plne vrátená do štrnástich (14) dní od prijatia produktu. Počas týchto štrnástich (14) dní je Súkromný zákazník povinný zaobchádzať s prijatým Produktom opatrne. Ak sa Súkromný zákazník rozhodne vrátiť Produkty a nie je potrebné odstrániť obal, Bracelets žiada, aby tak nerobil.  
  2. Súkromný zákazník môže vrátiť Produkt prostredníctvom poštovej spoločnosti, ktorú si sám zvolí. Náklady na vrátenie sú na účet zákazníka. 
  3. Ak si súkromný zákazník želá vrátiť objednávku, musí si stiahnuť a vyplniť formulár na vrátenie z webovej stránky. Súkromný zákazník musí tento formulár priložiť k vrátenej zásielke.  
  4. Akonáhle budú produkty vrátené spoločnosťou Bracelets, spoločnosť Bracelets pristúpi k vráteniu peňazí.
  5. Ak Produkt otvoril alebo otestoval Súkromný zákazník, Produkt už nie je možné vrátiť. To platí aj vtedy, ak vyššie uvedená lehota na rozmyslenie ešte nebola prekročená.
  6. Armbanden môže vylúčiť z vrátenia nasledujúce Produkty: Produkty, ktoré boli vyrobené na mieru a/alebo Produkty, ktoré boli objednané na mieru, a zapečatené Produkty, ktoré nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo hygieny a ktorých pečať bola odstránená. zlomený po doručení. Produkty, ktoré sú pre zákazníka objednané na zákazku od dodávateľa mimo skladu, sú vylúčené z vrátenia. 
  7. Produkty sú vylúčené z vrátenia, kým ich neobdrží maloobchodný zákazník.
  8. Po tejto lehote je vrátenie možné, ak zákazník dokáže, že pri doručení objednávky došlo k poškodeniu, ktoré nespôsobil zákazník.  
    

Článok 11 Zodpovednosť  

  1. Zákazník je zodpovedný za poskytnutie správnych a reprezentatívnych údajov a informácií potrebných na plnenie Zmluvy. Armbanden nezodpovedá za škodu, a to aj na základe nesprávnej objednávky, ak Zákazník uviedol nesprávne, nereprezentatívne alebo irelevantné informácie.  
  2. Dodacia lehota oznámená Zákazníkovi môže byť uvedená len približne. Hoci vynaložíme maximálne úsilie na dodržanie dodacej lehoty, Armbanden nikdy nezodpovedá za následky prekročenia lehoty uvedenej v nej. Prekročenie lehoty neoprávňuje zákazníka zrušiť produkty alebo odmietnuť prijatie alebo platbu produktov, ani spoločnosť Armbanden nedlží zákazníkovi žiadnu kompenzáciu. 
  3. Armbanden nezodpovedá za chyby alebo opomenutia tretích strán, ktorých sa zúčastňuje. Používaním služieb Bracelets udeľuje zákazník Bracelets oprávnenie, ak si tretia strana najatá Bracelets želá obmedziť svoju zodpovednosť, tiež akceptovať toto obmedzenie zodpovednosti v mene zákazníka. 
  4. Armbanden nezodpovedá za nepriame škody, vrátane, ale nie výlučne, následných škôd. 
  5. Armbanden nezodpovedá za žiadne preklepy na webových stránkach.  
  6. Náramky nie je možné držať za zverejnenú cenu, ak zákazník rozumne chápe, že cena alebo jej časť obsahuje zjavnú chybu alebo chybu.  
  7. Armbanden nezodpovedá za nedodržanie alebo oneskorené splnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy v prípade, že je to spôsobené vyššou mocou, ako je uvedené v článku 13.  
  8. Zákazník odškodní Bracelets za nároky tretích strán, bez ohľadu na ich povahu, súvisiace so Službami.  
  9. Nakoľko Náramky nie sú výrobcom, ale dodávateľom Produktu, v prípade závad Náramky poskytnú Zákazníkovi všetky potrebné informácie, aby výrobca alebo dovozca zodpovedal za predmetné závady. 
  10. Ak bude spoločnosť Bracelets napriek tomu zodpovedná, bude zodpovedať iba za priamu škodu, ktorá skutočne vznikla, zaplatila alebo bola splatná Zákazníkom v dôsledku preukázateľného nesplnenia povinností spoločnosti Bracelets vo vzťahu k jej Službám. 
  11. Zodpovednosť spoločnosti Armbanden je obmedzená na sumu krytú a vyplatenú poisťovateľom. Ak poisťovateľ nevyplatí alebo ak náramky nie sú poistené, zodpovednosť je obmedzená na sumu zaplatenú zákazníkom. 
  12. Obmedzenie zodpovednosti, ako je popísané v tomto článku, neplatí, ak ide o úmysel alebo úmyselnú nedbanlivosť zo strany Bracelets.
  13. V súlade s článkom 10 ods. 3 týchto všeobecných obchodných podmienok spoločnosť Armbanden nezodpovedá za poškodenie Produktov počas ich prepravy, ak si predmetné Produkty objednal Obchodný zákazník. 
  14. Toto ustanovenie nevylučuje zodpovednosť v rozsahu, v akom zodpovednosť nemožno obmedziť alebo vylúčiť zákonom.  
    

Článok 12 Vyššia moc  

  1. Vyššou mocou sa rozumejú všetky vonkajšie príčiny mimo kontroly alebo konania Bracelets, v dôsledku ktorých už nie je možné včasné, úplné alebo správne plnenie Zmluvy.  
  2. Vyššia moc, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, tiež zahŕňa, ale nie je obmedzené na: nedodržiavanie predpisov treťou stranou, ochorenie samotného personálu Armbanden alebo tretej strany, abnormálne poveternostné podmienky, prerušenie dodávok vody a energie, štrajky , vážne poruchy v systémoch náramkov, požiar, záplavy, prírodné katastrofy, nepokoje, vojna, epidémie/pandémie alebo iné domáce nepokoje.  
  3. V prípade vyššej moci bude plnenie zmluvy pozastavené na tak dlho, kým bude vyššia moc trvať.  
  4. Ak vyššia moc trvá dlhšie ako jeden mesiac, obe strany sú oprávnené zrušiť zmluvu bez súdneho zásahu. V takom prípade spoločnosť Armbanden vráti všetky zaplatené sumy znížené o všetky náklady, ktoré spoločnosť Armbanden vynaložila v súvislosti so Zmluvou. 

Článok 13 Zákonná záruka 

  1. Pokiaľ ide o súkromného zákazníka, Armbanden ponúka záruku na produkty, ktoré dodáva, na materiálové a výrobné chyby. Záruka znamená, že Armbanden opraví chyby podľa svojich najlepších schopností a v prípade potreby ich nahradí. Chyby musia byť oznámené spoločnosti Armbanden písomne ​​čo najskôr po zistení e-mailom na adresu info@armbanden.nl.  
  2. Záruka neplatí, ak sú chyby úplne alebo čiastočne výsledkom nesprávneho, nekompetentného, ​​neopatrného používania, použitia na iné ako bežné účely alebo vonkajších príčin, vrátane, ale nie výlučne, poškodenia ohňom alebo vodou. To je na uvážení náramkov.
  3. Záruka tiež neplatí, ak boli Produkty upravované alebo udržiavané tretími stranami.  
  4. Dodatočná záruka poskytovaná spoločnosťou Bracelets, jej dodávateľom, výrobcom alebo dovozcom nikdy neobmedzuje zákonné práva a nároky, ktoré si môže súkromný zákazník uplatniť voči spoločnosti Bracelets na základe zmluvy, ak spoločnosť Bracelets nesplní svoju časť zmluvy. 
  5. Za žiadnych okolností nebude poskytnutá záruka na spojovacie materiály, montážne materiály a príslušenstvo, ani v prípade zmeny farby. 
  6. Ak spoločnosť Armbanden vykoná opravy, ktoré nespadajú do rozsahu uvedeného v tomto článku, tieto budú účtované zákazníkovi.  
  7. Ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok o záruke nie sú dotknuté záručné nároky zákazníka podľa zákona. 

 

Článok 14 Reklama 

  1. Zákazník je povinný skontrolovať alebo dať skontrolovať dodaný Produkt pri dodaní, minimálne v čo najkratšom čase od prevzatia. Zákazník by mal pritom preskúmať, či kvalita a množstvo dodaného tovaru zodpovedá tomu, čo bolo určené v zmluve.  
  2. Chyby alebo nepresnosti, ktoré môže súkromný zákazník nájsť pri prvej kontrole, berúc do úvahy požiadavky primeranosti a spravodlivosti, musia byť písomne ​​nahlásené spoločnosti Armbanden do štrnástich (14) pracovných dní od prijatia Služieb spolu s dokladom o kúpe. pokiaľ to nie je nemožné alebo neprimerane náročné. Na Obchodného zákazníka sa vzťahuje lehota 5 (slovom: päť) dní, pokiaľ to nie je nemožné alebo neprimerane náročné. 
  3. Ostatné reklamácie, vrátane sťažností, ktoré nebolo možné zistiť pri prvej obhliadke Súkromným zákazníkom, musia byť Bracelets písomne ​​nahlásené najneskôr do jedného (1) mesiaca v súlade s ustanovením odseku 2. lehota 14 (slovom: štrnásť) dní. 

 

Článok 15 Dôvernosť údajov  

  1. Každá zo strán zaručuje, že všetky informácie prijaté od druhej strany, o ktorých je známe alebo by malo byť známe, že majú dôverný charakter, zostanú dôverné. Strana prijímajúca dôverné informácie ich použije iba na účel, na ktorý boli poskytnuté. Informácie sa v každom prípade považujú za dôverné, ak boli ako také označené jednou zo strán. Náramky nie je možné držať, ak je poskytnutie údajov tretej strane nevyhnutné z dôvodu rozhodnutia súdu, zákonného predpisu alebo pre správne plnenie zmluvy.  

Článok 16 Duševné vlastníctvo 

  1. Armbanden si vyhradzuje práva a právomoci, na ktoré má nárok podľa autorského zákona.  
  2. Zákazník garantuje, že žiadne práva tretích strán nebránia sprístupneniu údajov Bracelets. Zákazník odškodní spoločnosť Bracelets za akúkoľvek činnosť založenú na obvinení, že sprístupnenie, používanie, úprava, inštalácia alebo začlenenie takéhoto druhu porušuje akékoľvek práva tretích strán.   

Článok 17 Postup podávania sťažností 

  1. Ak má zákazník sťažnosť, musí ju zaslať písomne ​​na sťažnosť@armbanden.nl. 

Článok 18 Identita náramkov 

  1. Náramky majú najnovšiu poštovú adresu na kontaktnej stránke stáť. Na tento účel je možné prijímať listy a korešpondenciu.
  2. Armbanden je registrovaný v Obchodnej komore pod číslom 14 11 63 37. Armbanden sa nachádza na adrese uvedenej na kontaktnej stránke. 
  3. Náramky môžete získať e-mailom na adrese info@armbanden.nl alebo cez chat na webovej stránke armbanden.nl.

Článok 19 Rozhodné právo a príslušný súd  

  1. Na právny vzťah medzi Bracelets a jej zákazníkom sa vzťahuje holandské právo. 
Článok 20 Storno podmienky. Výpovedná lehota
 
Predplatné je možné zrušiť do 30 dní. V prípade zrušenia cez info@armbanden.nl začne plynúť ďalší dátum obnovenia.
 
Zrušenie sa spracuje v deň, keď dostaneme vašu žiadosť o zrušenie. Peniaze vám budú vrátené na účet, ktorý ste použili pri platbe za nákupy. Môže to trvať až 7 pracovných dní od dátumu schválenia vrátenia peňazí.